Tudomány -vallás-szellemi

2013.11.01 07:49
Jól tudom, hogy ez félreértésekre, mindenféle támadásokra,
 
sőt éles kárhoztatásra is alkalmat fog adni, mert
 
ez a sorsa mindennek, ami csak egy atommal is nagyobb,
 
mint a világ bevett mértéke; ez a sorsa mindennek ami új,
 
vagy aminek a kifejezése szokatlan. Hát vajon a földre hozott
 
legfelségesebb kijelentésnek, a krisztusi kijelentésnek,
 
nem kellett-e a visszautasításokon, ellenmondásokon,
 
üldözéseken és a helytelen felfogásokon  keresztül mennie?
[!feelingblue]
 
 
 
Sokan mosolyogni fognak rajta, mások rokonszenvvel fogadják,
 
mert hathatós segítségük lesz nekik hazavezető útjukban.
 
 
De a tanítás akkor válik meggyőződésünkké, hogy ha
 
hamisítatlan tisztaságában, mint szellemi vagyonunk testté és
 
vérré válik bennünk.[#cheer_anim]
 
 
A virradó, friss, harmatos, üdítő reggel kibontakozik az
 
éjszakából; ami megdermedt, folyékonnyá lesz, s az ily módon
 
előidézett föloldás messze túl hat időkorunkon, mert a
 
 

szellemi vetés lassan kél ki.[blush_shy]

 

 
De a gyümölcsből meg fogjuk ismerni a mag fajtáját és minőségét.
 
 

,,Mi, szellemiek, örülünk, ha a csűreinkből származó

minden jó és igaz kis magocska földetekben meggyökerese-

dik, s habár sok nem is csírázik ki, ez nem gátol meg minket,

hogy mind több és több magot hintsünk szét abban a biztos

tudatban, hogy minden talajnak megjő a maga tavasza,

amelyben bizonyos törvények a lappangó életet csirába

hajtják és megérlelik."  

 

...de a továbbfejlődést arra bízzuk, aki

[angel]

az: okok és következmények törvényeit alkotta.

 

Stern Der Weisen

 

 

Mindenben kölcsönhatás van.
 
 
Ami él, azaz ami már magasabb életét elérte, a szellemi élet küszöbét átlépte,
 
kölcsönösen hat egymás kiegyenlítésére és egymást segíti.
 
 
 
Így a testből kiszabadult szellemi hat a testbe öltözött
 
szellemiekre, vagyis az emberiségre.
 
 
 
 A múlandó anyag – mindaz, ami a magasabb fokú életet még el
 
 nem érte-, nem állhat útjába ennek a szellemi érintkezésnek. 

 

Az anyagit  rávezeti az elszomorító és az előrehaladást gátló

 

materializmus tarthatatlanságára, és a magasabb szellemek tanítása által

 

 
Krisztus tanainak magyarázatát és kibővítését fogja adni  [bow]

 

 

 úgy ,ahogy azt e világ fejlettségének előrehaladása megengedi. [#idea_anim]

 

.......

...az olyan ember, aki még maga is fejletlen szellem,

 

a magasabb szellemekkel nem közlekedhet.  [@tut_tut]

 

 

Az ilyen ember jól teszi, ha médiumitását nem fejleszti ki,
 
mert a rászabaduló világot nem lesz képes uralni.  

 

[@scared]

 Ellenben a fejlettebb ember ezekkel a szegény szellemekkel
 
szemben a felebaráti szeretet kötelességei alól nem vonhatja ki magát.
 
 
 Ő már képes arra, hogy ezek világában magára nézve minden káros
 
 következtetés nélkül járhasson, ha az
 

önzetlenség, a szeretet és a tiszta ismeret által magára vállalt

 

kötelességet teljes erejével betölteni igyekszik. [@peace]

 

Az emberiségnek az a rendeltetése,hogy öszzekötő kapocs legyen
 
a magas és alacsony szellemvilág között. [@flowerpink]

 

 

A jót és igazat a felsőbbektől átvegye, és az alsóbbaknak átadja.
 
A magast az alacsonytól a szellemvilágban törvény választja el,

 

 
de a kettőnek érintkeznie kell, hogy a kiegyenlítődés létrejöhessen.
 
Az anyag a szellemi bukás következménye-az is, hogy itt most földi testben vagyunk-
 
Isten kegyelme azonban kiterjesztette ezt a következményt is,igy megvan 
 
az anyagban a magas és alacsony közötti közlekedés lehetősége.
 
 

Istenadta nyelvvé lett ez, amelynek egymás megértését olyanok között is

 

lehetővé kell tennie, akik a különböző nyelveket nem érthetnék meg.

 

"Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben... új nyelveken szólnak."
 
 
 
Az emberi ruha (a test) olyan szellemfokozatokat kapcsol össze,

 

melyek saját otthonukban el vannak választva egymástól. [#silent]
 
 
...az egész teremtett világot egy feladat köti össze, mint ahogy az egész teremtett világ elé
 
egy célt  tűztek ki, melyet minden egyes atomnak el kell érnie!!!
 
 
 A feladat a megváltás és a megszabadítás, az eltévelyedetteknek / a szellemiben bukottaknak/a
 
törvény útjára való visszavezetése. [whistle]

 

A törekvés egysége, a segítségnyújtás iránti önzetlen vágy, ismeretekben már
 
gazdag szellemeket fog hozzátok levonni, és a szellemi előrehaladásban a
 
tanok különbsége meg fog szűnni.[#grin_anim]
 

De ne kívánjatok a csírázás idején már virágot és gyümölcsöt látni!

 

Mert a törvény bizony törvény. Hasonló a hasonlót vonzza.

 

Az embereknek az ismeretekben való gyengesége

 

szintén gyenge ismerettel bíró szellemcsoportot vonz le magához. 
 
 
 
Azon legyetek tehát, hogy az egy célra törekvés 
 
 és lehetőleg tiszta ismeret kössön össze benneteket egymással,
 
s önzetlenség, segítség /mások megsegítése tudás által/ utáni vágy legyen a
 
törekvéstek, amelyből a tan egysége, mint következmény fog kinőni.
 
 
A segitségnyújtás különböző;
 

a médium által az alacsony fokon álló szelleminek nyújtott segítség csak egy

módja a segitségnek...

 

:)
Tartsátok mindig szem előtt a nagyot, az egységet és óvakodjatok attól,
 
hogy a nagy láncolatnak egy szemét felismerve, annak nagyobb fontosságot
 
tulajdonítsatok, mint a szomszédos láncszemeknek.
 
A SZELLEMI KINYILATKOZTATÁSOK CÉLJA

 

 

 
Az értéktelen dolgok iránti érdeklődéstek kevésbé értékes szellemieket
 
 vonz hozzátok.[!devilsmoke]
 
 
A szellemi nyilatkozatoknak tehát az a céjuk, hogy az embereknek a 
 
legfőbb igazságot,- amennyire azt elfogadni képesek-, úgy adják elő,
 
hogy az embert erős vágy ragadja meg, hogy ennek az igazságnak éljen.
[!flyingangle]
 
 

Szelídnek kell lenni annak a szellőnek, amely a lankadt vitorlákat

 

megtölti s a hajót a kikötő  felé tereli.

 

 
 A világosság feltétele a nagyságnak; célunk és rendeltetésünk
 
ezt megérteni és elsajátítani.
 
 
Ezért hát töröljetek el minden mellékeset kedves emberek,tanuljátok meg
 
kiragadni a fő dolgot, és teljes erővel úrrá lenni rajta.
 
 
 
Ismereteitek tisztasága összeköt majd benneteket a magasabb fejlettségű élettel;
 
örvendezve, Istent dicsőítve emelkedik ez veletek a magasabb szférákba.
 
 
Minden pillanatban legyetek tisztában életetek  célja felől, hogy felfelé törekvő
 
szellemek vagytok, s hogy már ebben az emberi ruhában kielégíthet,
 
boldogíthat  benneteket e felismerésetek.
 
 
Szellemtestvérek vagyunk mindannyian,

 

múlandó nem emelhet valódi korlátot az örökkévaló elé.

 

[!flyingbert]

A TUDOMÁNY ÉS A VALLÁS
 

 

 
Képes lesz-e az egzakt tudomány, kísérletezés útján
 
megmagyarázni a spirituális tüneményeket s kinyomozni az
 
azokban működő rőket?
 
 
 
Minden élet az egységből jött létre, következésképp
 
tökéletesedésében is erre az egységre törekszik.
 
Egység alatt ne egyformaságot értsetek,   
 
hanem összhangot, kiegyenlítődést és az élőlény különböző erőinek
 
és tulajdonságainak együttműködését.
 
Nemcsak az egyes szellem törekszik erre,
 
 hanem az az egyetemes életáram is, amely valemely világra
 
kiömlik, vagy jobban mondva a világot elárasztja,
 
 mint annak a bizonyos fejlettségi fokozatot elért
 
szellemcsoportnak a kinyilvánulása, amely azt a világot vezeti. [innocent]

 

 
 
Ez az egyetemes élet is, amely valamely világ törvényeinek hatásában,
 
vallásában és tudományában jut kifejezésre, egységre törekszik.
 
 
Az olyan durva anyagú világban, mint amilyen a földi is, a véges törvények
 
hatása az uralkodó, melyet fejlődésetekhez képest sokkal könnyebben felismertek,
 
mint az örök törvények hatását,
 
melyek az anyagban csak ritkán nyilvánulnak meg előttetek.
 
Ha pedig megnyilvánulnak, akkor nem értitek meg, és vagy tagadjátok, amit szemeitekkel
 
nem láttok vagy csodáról beszéltek, ha Krisztus tetteiről van szó,
 
melyeket az általatok ismert törvényekkel megmagyarázni nem lehet.[blink]

 

 
Pedig Krisztus tettei nem voltak egyebek, mintazoknak az örök törvényeknek hatásai,
 
melyek fölött az  Ő bevégeztetett tökéletességű lényénél fogva uralkodott,
 
s amelyek Öt a véges törvények feltétlen urává tették.
 
 
 
 Ily módon földi világotok általános előrehaladásának és fejlettségének mértékéhez képest
 
fogjátok ezeket az örök törvényeket felfedezni és bebizonyítani.
 
 
Az úgynevezett egzakt tudomány egyre több dolgot fog  találni,
 
amelyek nem illeszthetők be az ismert törvények keretébe.
 
Hadd folyjék még le néhány évtized, míg majd  ismét újabb hatásokat
 
fog felfedezni, melyek az elismert törvények merev kereteit felrobbantják,
 
és az alapjául szolgáló törvények újabb keresését fogják eredményezni.[#sweet_anim]
 
 
...a jövőben ezeket az összeköttetéseket meg kell találnia.
 
Ne feledjétek, az anyag szellemesülése törvény.
 
A szellem általános előrehaladása az örök törvények ismeretének függvénye,
 
és emberi élete folyamán értelme fogja ezt az ismeretet kifejezésre juttatni.
 
 
Az agy anyaga, -amely által a szelleminek az 
 
el-és felismertet az emberi lény öntudatába kell juttatnia,-
 
nem válhat az előrehaladott szellemi akadályává![@tut_tut]
 
 
 
Nem egyéb ez, mint olyan eszköz, mellyel valamely elismert igazság a "világ"
 
nyelvére materializálódik.
 
 
A nyelv alatt nemcsak a szót értem, hanem ama világos, egymást kiegészítő fogalmakat is,
 
melyek a szellemi által látott igazságot szavakba foglalva a testvérszellem elé terjesztik.
 
 
Ami ma még vallásaitokat és tudományotokat egymástól elválasztja,
 
[@sad2]
az nem más, mint a bennük rejlő elégtelenség és tökéletlenség.
 
 
 

 Az a szellemcsoport, mely világotokat élteti, – összességét tekintve – ismeri

 

az örök élet forrását, amelyből minden forma származott,

 

ismeri az erkölcsi törvényt, mely a jó és rossz fogalmának alapját képezi.

 

 

 Ezek az ismeretek világotok vallásaiban nyilvánulnak meg.[@reading]

 

E szellemcsoport gondolkozása és értelmisége pedig a ti világotok tudományában nyer megjelenést.

 

 

 Ennél fogva tudomány és vallás nemcsak hogy homlokegyenest nem ellenkeznek egymással,

 

hanem az eltérések csak a különböző tulajdonságok megnyilatkozásai, –

 

ugyanazon szellemcsoport különböző  területeken érlelődő ismeretei.[#ok]

 

 

Miközben ismeret ismerethez csatlakozik, idővel megtanul a szellemi 

 

 minden területen uralkodni, és az elválasztó határok ledőlése

 

után megtalálja az összeköttetést törvény és törvény között, valamint a harmóniát,

 

amely minden zavart lehetetlenné tesz; végül megtalálja az egységet,[#grin_anim]

 

mely a tökéletesség elérésében van. Jóval e tökéletesség elérése előtt meg fogják találni

 

az összeköttetést ama szellemi tulajdonságok megnyilvánulásai,

 

melyek a világotokban a vallások és a tudomány a következményei, és a növekedő

 

ismeret erejénél fogva az anyag szellemesítésére törekszenek. 

 

A szellemi összekötőkapocs a vallás és a tudomány között.:)

 

 

 

 

—————

Vissza