Torres nővér...

2013.10.26 22:07

XVII. századból:

Mariana de Jesus Torres nővér


(forrás: crystalinks.com/bible.html – Részlet)

 

Mariana de Jesus Torres anya (1563-1635) koncepcionista nővér volt, aki Spanyolországból az Új Világba utazott 13 éves korában

azért, hogy segítsen megalapítani Quitóban a ferences rendhez tartozó Szeplőtelen Fogantatás Királyi Zárdáját. Az Ég sok különleges

keggyel tüntette ki őt, ugyanis ennek a kiválasztott léleknek megadatott megismerni sok jövőbeli eseményt, különösen az

Egyháznak a mi korunkbeli helyzetét. Néhány prófécia, melyet az Égtől kapott, s melyek a mi időnkre vonatkoznak, s melyek

tökéletesen egybe csengenek azokkal a próféciákkal, melyeket Miasszonyunk Fatimában, 1917-ben közölt a látnok

gyermekekkel.

Az Our Lady of Good Success (a Jószerencse Asszonya) egyházilag jóváhagyott jelenésében,mely 1634. február 2-án történt, az Istenanya a következőket mondta  

Torres anyának

 (A képen a Quitó-i Our Lady of Good Success-szobor)

 

A XIX. és a XX. század az eretnekség és az erkölcsi zűrzavar kora lesz. Maroknyi hithű

ember marad csak, hogy harcoljon „a tisztátalanság lelkével, amely szennyes áradatként

fogja elárasztani az utcákat, a tereket és a nyilvános helyeket”. Papi hivatások vesznek

elapácák hagyják ott közösségüket és a hívők kimondhatatlan szenvedéseketfognak

kiállni. Sötétség ereszkedik az Egyházra, és a Sátán hatalmat nyer a hitetlenek, különösen

a gazdagok felett, akik olyan önzővé válnak, hogy megtagadják a növekvő gonosz elleni harc

anyagi támogatását.

»A Legszentebb Szentháromság megerősítette az én Királynőm [a Szent Szűz] óhaját,

megerősítvén, hogy Isten megáldja mindazokat, akik támaszával és segítségével hozzájárulnak a Szent Szobor elkészítéséhez, és

mindazokat, akik segítenek az „Our Lady of Good Success” tiszteletét elterjeszteni évszázadokon át, ismertté téve az eredetét és

ezeket a jelenéseket, melyek a XX. századra vonatkoznak. Ez lesz az ideje a szokások nagy romlásának. A Szent Szabályok 

megszentelt szentségét nevetségessé teszik, elnyomják és megvetik, s mialatt ezt teszik, az emberek megvetik és

bemocskolják Isten Egyházát, sőt Istent magát is, akit az Ő papjai képviselnek. A démon megpróbálja üldözni az Úr szolgáit

minden lehetséges módon.«

 

»A Sátán átveszi a hatalmat a Földön a hitetlen ember tévedése által, aki fekete felhőként fogja elsötétíteni a Szent Fiam

Legszentebb Szívének szentelt világ egét.

Ennek a világnak, mivel utat engedett mindenféle gonoszságnak, sokfajta
büntetésen kell keresztülmennie: katasztrófákon, éhínségeken, háborúkon,
hitehagyáson és számtalan lélek elvesztésén.

 

Rettenetes háború jön, amelyben papok és istenfélők vére fog folyni, s ez fogja szétkergetni az Egyház szabadságának

ragyogó hajnalát beárnyékoló fekete felhőket.


     Az az éjszaka olyan szörnyű lesz, hogy úgy tűnik, a gonoszság győzedelmeskedik.Akkor jön el az én időm:

Meghökkentő módon fogom eltiporni a Sátán büszkeségét. 

 

Talpam alá vetem őt, és a pokol mélységébe láncolom, s így végre megszabadul kegyetlen zsarnokságától az Egyház és a világ.«

»A 19. század végén és a 20. század nagy részében különféle eretnekségek fogják virágkorukat élni a világon.

A hit értékes fénye kihuny a lelkekben a csaknem teljes erkölcsi romlás miatt; azokban az időkben nagy fizikai és erkölcsi

csapások lesznek úgy az egyéni, mint a nyilvános életben. 


     Azok a lelkek, akik kis számban, de megtartják a hitet és gyakorolják az erényeket, kegyetlen és elmondhatatlan

szenvedéseken mennek keresztül; a hosszú, elnyújtott vértanúságuk által sokanközülük eljutnak a halálukig a szenvedésük

nagysága miatt, és ezzel mártírokká lesznek, mivel életüket adják az Egyházért és a hazáért. 


     Megmenekülni ezen eretnekségek szolgaságából nagy akaraterőre lesz szükség, állhatatosságra, bátorságra és az

Istenben való nagy bizalomra.

 Ezek mindegyike az Isten Fiának kegyelemteljes ajándéka lesz azok számára, akiket Őkiválaszt a helyreállítás munkájára.

Eljön az az idő, amikor minden elveszve és megbénítva látszik,
és éppen akkor jön a teljes újjáépítés boldog kezdete.

 

Az összes társadalmi osztály feletti ellenőrzés elérése által a szekták igyekeznek behatolni – nagy ügyességgel – a

családok szívébe, hogy elpusztítsák még a gyerekeket is.

A gyermekkor ártatlansága csaknem eltűnik.

Így a papi hivatások is eltűnnek; ez egy igazi csapás lesz.

A papok elhagyják a szent kötelességeiket, és letérnek arról az útról, melyet az Úr jelölt ki számukra.

 

Ekkor az Egyház sötét éjszakán megy keresztül a

Főpap és atya hiánya miatt,/nem lesz pápa/

 

hogy vigyázzon rá szeretettel, gyengédséggel, erővel és okossággal, és nagyszámú pap fogja elveszíteni Isten lelkét.

Így nagy veszélynek teszik ki a lelküket.

És szétoszlatni ezeket a fekete felhőket, meggátolni az Egyház szabadságának ragyogó hajnalát, egy szörnyű háború fog kitörni,

melyben a papok és a hívők vére fog folyni.

Ez az éjszaka olyan szörnyű lesz, hogy a gonoszság fog győztesnek látszani. Akkor jön el az én időm: meghökkentő módon

elpusztítom a Sátán büszkeségét, lábam alá vetem, leláncolom a pokol mélységébe, megszabadítom végül is az Egyházat és az

országot az ő kegyetlen zsarnokságától.

Szívem szomorú a küszöbönálló pusztulásra ítélt világban bekövetkező sok szenvedés miatt.

... A világ hamarosan meg lesz büntetve nagy csapásokkal, véres forradalmakkal, szörnyű hurrikánokkal,

valamint a folyók és a tengerek kiáradásával.

 

A világban nagy felfordulás lesz egy új és sokkal szörnyűbb háborúban.

 

leghalálosabb fegyverek el fogják pusztítani a népeket és a nemzeteket.

A föld diktátorai, ördögi szakemberek, lerombolják a templomokat és megszentségtelenítik az Oltáriszentséget, és elpusztítják a

számunkra legértékesebb dolgokat. Ebben az istentelen háborúban sok olyan fog elpusztulni, melyeket az emberi kéz megalkotott. 

 

     Felhők tűzvillámokkal az égen, és tűzviharok fogják sújtani a világot.

A szörnyű istencsapás, melyet sohasem tapasztalt az emberiség a történelme folyamán, 70 órán át fog tartani.

 

Az istentelen emberek el lesznek pusztítva, és le lesznek törölve a föld színéről.

 

Sokan el fognak veszni, mert megátalkodnak a makacs bűnösségükben.

És ezután látható lesz a világosság hatalma a sötétség felett.

Egyes nemzetek megtisztulnak, míg mások teljesen el fognak tűnni....

—————

Vissza