ÉGI UTAK CSILLAGÜZENETEI - 7. Mérleg

2016.01.06 17:18

 

Ma már az égi egyenlítő alatt látható Mérleg csillagkép régen a Skorpió ollója volt. 

Lényegét tekintve nincs változás a jelentésében, hiszen mindkét esetben a Tejútra való felkészítésről szólnak a Tihra csillagai! Nevezték Mér­téknek is, tehát itt valami megmérettetik. Akárcsak a Kos jelénél, úgy ezen az égi szakaszon is különválik a ”jó és a rossz”, azaz a felső és az alsó világ. A mérleg fölé nyúló Kígyó, (A Serpens Caput. a beavató Ophiuchus eszköze!) az Északi Korona (Corona Borealis) hét fényes csillagát, mint a szellem vilá­gosságának szimbólumát „akarja”! Ez Ariadné labirintusból kivezető koszo­rúja, mely a hős Théseust segítette. A Kígyó Feje csillagkép, a szellem felé emelt ösztönerők jelképe ezen a helyen.

A Mérleg alól induló Vizikígyó (Hydra) a Rákhoz érkezik. A megméret­tetés tehát a „szeretet születésével” áll kapcsolatban, ide vezetődik vissza a lélek! A Tejút alsó kapujánál várakozik a Farkas, (Lupus) a Nap (Apolló) „el­lenfeleként”. A Mérleg csillagkép lényegében az egyik napkapu, amin átha­ladva már más minőségbe érkezünk. Ez a lényegi változás az Istenek Útjával (Tejút) való találkozás miatt elengedhetetlenné válik! A beavatás előtti felkészítés időszakába értünk.

Az egyiptomi elbeszélések szerint, a halott lelkét az alvilág hetedik (!) csarnokába vitték Ozirisz színe elé. A sakál fejű Anúbisz (az égbolt túloldalán látható Nagy Kutya csillagkép és fő csillagának a megtestesítő­je) tartotta a mérleget, melynek a bal  serpenyőjébe került a lélek ,

a jobb serpe­nyőbe pedig Maat  (Igazság) istennő jele a strucctoll. Thoth, az istenek irnoka jegyezte fel a halott dolgait. 

Egyensúlyban a lélek az istentanács tagja lett,

s a magas lelkekkel az ében egyesült (Maat, Ré napisten leánya, vagyis az igazság és fényesség elválaszthatatlanságát  mutatják!) 

Amennyiben felbil­lent az egyensúly, akkor a halottfaló Kutya ( Lupus) a Farkas  isten tépte szét a halottat.. Ez a Farkas volt a kapuk megnyitója is. (Halottak Könyve)

A kereszténység mérlegelője Szent Mihály arkangyal. Az utolsó napon, a végítélet napján, a végítélet angyalaként küzd a sötétség sárkányával. Kezé­ben kardot (Mars jelkép, a szemben lévő Kost idézi) és mérleget tart, tehát rejtezve bár, de a teljesség igényéi jeleníti meg.

A görög mitológiában Hermész mérlegel (A Rák csillagkép „szeretet hár­masának" a védnöke!) az istenek színe előtt. Az égi mérleg természetesen itt is fontos szerephez jut. Igazságként es ítéletként működik.

De soha nem az ember dönti el, hogy mi az igazság!

Soha nem a halandó dolga az ítélkezés! 

 

Régen az egyensúlyt a látható és láthatatlan birodalmak között kellett meg­alkotni, hiszen a Mérleg csillagkép az egyenlítőn állva a napfordulót jelölte. 

Ma már az egyensúly feladata a belső világba került! 

Napjainkban az igaz­ság már nem található meg a külvilágban!

 

Olümposzi védnöke, a Mérleget is megalkotó kovácsisten, Héphaisztosz. Zeusz és Héra fia, Aphrodité férje. A férfimunkákat is uralja, hasonlókép­pen a női munkák urához Athénéhez, aki pont a szemben lévő Kos csilla­gainak a védnöke. Erős volt és hatalmas, de ezekre a tulajdonságokra szük­sége is volt, mert az életében a szenvedés jutott osztályrészéül. Csúfsága és asszonya hűtlensége miatt is szenvedett. A szüret mostani időszaka miatt a bor, a mámor és a szenvedély istene, Dionüszosz is ide tartozik. A bor, a magasabb lét és tudatállapot elérésének szimbolikus „eszköze”! Dionüszoszt széttépik papnői, de újra feltámad, kecske alakjában jelenik meg. (A tragédia szó kecskedalt jelent. E dalban mondták el az isten halálának és feltámadásának történetét. A színház mint műfaj, ezért tartozik a Mérleghez.) A napkapuként is értelmezhető csillagkép, már a következő forduló, a téli napforduló felé indítja el a lelket.

Az itt megjelenő kulcsfogalmak a szenvedés, és a vele rokon hangzású és értelmű, szenvedély. Az út teljességéhez tartozó szenvedés a karma követ­kezménye, de elő idézi a polaritás tudatosodása, a kétségbeesés is.

Az egy­ség felé csak a szenvedély hajtóereje vezethet!

A kör második felének kez­detén az energiákkal már „hazafelé'’ vesszük az irányt.

A  TUDATOSAN VÁLLALT "ÉRTELMES SZENVEDÉS", ÖNLEGYŐZÉS (pl. az izzasztó sport is ilyen!) tisztító - eme­lő hatású. 

A belső igazság és egyensúly elérésének különböző okai, indíttatá­sai vannak. A csillagkép alfa és béta csillaga a műlt serpenyője, tehát ott kell rendet (a Szűzhöz esik közel) tenni.Az epszilon, k. u és t csillagok a jövő felé fordítják figyelmünket, vagyis tetteink következményeiben az igazság törvényének kellene testet öltenie. 

 

A béta 3 csillaga a középpont. 

A „múlt és jövő” látásának csil­laga. 

A Mérlegben válik fontossá, hogy a lélek mennyit mutat meg önmagá­ból a külvilágnak. 

Az Én - Te viszony igazságainak megértése által juthat előbbre az utazó.

 

Magyarul a külső, a belső tükre. Ha ezt tudom, akkor érthetem meg, hogy a szenvedéseim előidézője és oka én vagyok.

A fény felé irányuló szen­vedély (A Koronához nyújtózkodó Kígyó) emeli az élet minőségét és teszi idővel láthatóvá az Igazságot is!

 

Az év körén haladva törekszik a lélek a rend alapján megteremteni az egyensúlyt úgy, hogy ösztöneinek jelentős részét a szellemiség szintjére emeli, így készíti elő magát a mély „titkok'’ (Skorpió) befogadására.

A precesszió kozmikus útján, a felemelt ösztönerők nyújtotta egyensúly segítségével kerülhet kapcsolatba az angyali minőséggel, (Szűz) illetve a megismert igazság által végezheti el munkáit, s tehet rendet a külső és belső tartományokban.

 

 

—————

Vissza